Zet de bevolkingsfactor opnieuw op de politieke agenda

Sinds de Cairo-conferentie van 1994 over bevolking en ontwikkeling, is het relatief stil geworden rond het bevolkingsvraagstuk. Hoewel de ecologische crisis (klimaatopwarming, piekolie, verlies van biodiversiteit en achteruitgang van ecosysteemdiensten) de mensheid voor ernstige problemen gaat plaatsen, zorgt een angst voor gedwongen geboortebeperking ervoor dat het aandeel van de bevolkingsgroei in deze crisis wordt geminimaliseerd. Onderzoekers van het Bixby Center for Population, Health and Sustainability van de Berkeley University in California pleiten voor een hernieuwde aandacht voor het probleem van de bevolkingsgroei.[i] Hun stelling is hoopvol: we hoeven geen gedwongen maatregelen te nemen om de bevolkingsgroei af te remmen. Gezinsplanning is het sleutelwoord. Een nieuw visie op de demografische transitie, waarbij vrijwillige gezinsplanning met respect voor de mensenrechten centraal staat, kan ervoor zorgen dat men de bevolkingsfactor opnieuw op de politieke agenda durft te plaatsen.

1.1       De situatie

Momenteel (begin 2010) leven er iets meer dan 6,8 miljard mensen op aarde.[ii] Elk jaar groeit de wereldbevolking aan met 75 miljoen mensen. 95% van die groei vindt plaats in de landen met lage inkomens. Elk jaar worden 80 miljoen vrouwen onvoorzien of ongewenst zwanger. Ongeveer 41% van de zwangerschappen wereldwijd is ongewenst.[iii] Het wereldgemiddelde vruchtbaarheidscijfer (het gemiddeld aantal geboortes per vrouw) bedraagt 2,6. Dat cijfer is reeds enkele decennia aan het dalen, maar het is nog steeds hoger dan het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw. Nochtans leeft meer dan de helft van de wereldbevolking ondertussen in landen met een vruchtbaarheidscijfer lager dan het vervangingsniveau (voor België: 1,6 kinderen per vrouw). Landen in extreme armoede kennen daarentegen nog een vruchtbaarheidscijfer hoger dan 6 kinderen per vrouw. Hoewel het wereldgemiddeld vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is, is die daling het afgelopen decennium lager dan men verwachtte. Daardoor zijn de projecties voor de wereldbevolking tegen 2050 bijgesteld: niet 9 miljard, maar 9,4 miljard mensen worden er verwacht als de huidige trends (daling van vruchtbaarheid en sterftecijfer[iv]) zich blijven verder zetten. Bijna alle regeringen van de 50 armste landen vinden dat hun bevolkingsgroei te hoog is.

1.2       De problemen

De stijgende wereldbevolking plaatst ons voor talrijke sociale en ecologische problemen.

1.2.1       Armoedebestrijding

In vele landen is de bevolkingsgroei hoger dan de economische groei, waardoor het inkomen per capita daalt. Het aantal mensen in extreme armoede zal daardoor toenemen. De Millennium Development Goals zijn vrijwel onmogelijk te bereiken met de huidige bevolkingsgroei in de armste landen.[v] Door de snel op elkaar volgende zwangerschappen stijgt de moedersterfte: 35% van de sterftegevallen van vrouwen op het kraambed kan vermeden worden door ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Dat zijn 150.000 vrouwen per jaar die gered kunnen worden. De snel op elkaar volgende geboortes zijn ook niet goed voor de baby’s: ongeveer een miljoen baby’s zouden per jaar gered kunnen worden als de opeenvolgende zwangerschappen bij een vrouw met minstens twee jaar gespreid worden. Om voldoende onderwijs te voorzien voor de groeiende bevolking, moeten de arme landen elk jaar 2 miljoen nieuwe leerkrachten aanwerven. En tegen 2025 zullen 3 miljard mensen te kampen hebben met waterschaarste.

1.2.2       Piekolie, piekwater en de eenjarige monoculturen

Wat de toenemende voedselschaarste betreft, moeten we hier ook wijzen op de problemen van piekolie en piekwater. De oppompen van fossiele brandstoffen en fossiel water (water dat duizenden jaren lang werd opgeslagen in diepe ondergrondse reservoirs) zal moeilijker worden. Dat heeft enorme gevolgen, vooral voor de landbouw. Door de zogenaamde groene revolutie stegen de landbouwopbrengsten dramatisch. Die landbouwrevolutie is gebaseerd op het gebruik van fossiel water voor irrigatie, en fossiele brandstoffen voor de productie van kunstmest en pesticiden. Door de kunstmest werd het mogelijk om de productie van eenjarige gewassen (een akkerland dat elk jaar volledig afgemaaid wordt) te verhogen. Door de pesticiden werd het mogelijk om monoculturen te telen (monoculturen zijn erg kwetsbaar voor ziektes en plagen, en daarom zijn er pesticiden nodig). De groene revolutie zorgde dus voor een transitie naar een teelt van eenjarige monoculturen. De productie van die eenjarige monoculturen ligt momenteel ontzettend hoog. Door de groene revolutie kon de wereldbevolking sterk aangroeien. Sommige schattingen geven aan dat minstens twee op de vijf mensen op aarde hun leven te danken hebben aan het gebruik van landbouwchemicaliën afkomstig van fossiele brandstoffen.[vi] Maar er zijn twee gevaren aan deze eenjarige monoculturen. Ten eerste zijn eenjarige monoculturen erg destructief voor het bodemleven: de biodiversiteit in de bodem daalt door de pesticiden, en de natuurlijke vruchtbaarheid daalt door de erosie die elk jaar plaatsvindt na het afmaaien van de akkers. Bovendien zorgt de irrigatie voor een langzame verzilting van de bodem, en een zoute bodem is niet goed voor de gewassen. Dit systeem is enkel in stand te houden door een verhoogd gebruik van kunstmest en irrigatiewater om de bodem vruchtbaar te houden. Dat is letterlijk dweilen met de kraan open. Een tweede gevaar van eenjarige monoculturen is dat ze allesbehalve in staat zijn om de komende piekoliecrisis te doorstaan. Als de olieproductie daalt, zal de productie van kunstmest en pesticiden ook moeilijker worden. Bijgevolg zal de productie van eenjarige monoculturen ernstig bemoeilijkt worden. Het is maar de vraag of alternatieve landbouwsystemen met meer permanente polyculturen (meerdere soorten meerjarige gewassen bij elkaar, zoals in de permacultuur) een voldoende hoge opbrengst kunnen garanderen om meer dan 9 miljard mensen te voeden.

1.2.3       De ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk is een geschikt instrument om het bevolkingsvraagstuk te analyseren. De ecologische voetafdruk meet de biologisch productieve landoppervlakte die nodig is om in ons levensonderhoud en onze consumptieactiviteiten te voorzien. Het gebruik van fossiele brandstoffen (en de bijhorende CO2-emissies), het gebruik van hernieuwbare materialen (houtproducten, akkerbouwproducten, producten van veeteelt en visbestanden) en het gebruik van landoppervlakte voor bebouwing, mijnbouw en infrastructuur zijn drie vormen van milieudruk die samengeteld worden in de ecologische voetafdruk.

De ecologische voetafdruk vormt samen met onder andere de watervoetafdruk, de koolstofvoetafdruk, en de stikstofvoetafdruk een set van indicatoren om onze milieu-impact in kaart te brengen. Kenmerkend voor dergelijke voetafdrukindicatoren is dat ze voldoen aan de volgende wiskundige structuur[vii]:

A = B x C x D > E.

Hierbij is A de voetafdruk (ofwel de “Aanslag” op de Aarde), B is de Bevolking, C is de Consumptie per persoon (gemeten in bv. euro per persoon, ton per persoon,…), D is de milieu-impact (milieuDruk) per eenheid consumptie (bv. voetafdruk per uitgegeven euro of per ton consumptieproducten) en E is het Ecologisch draagvlak die rekening houdt met de behoeften van ecosystemen op Aarde. Bovenstaande vergelijking stelt dus dat de totale voetafdruk gelijk is aan het product van aantal mensen, de gemiddelde consumptie per persoon en de gemiddelde voetafdruk per geconsumeerd product. Voor de verschillende voetafdrukken kan E staan voor de maximum toegelaten CO2-emissies, de beschikbare hoeveelheid vruchtbare landoppervlakte (gemeten in globale hectare), de beschikbare hoeveelheid hernieuwbaar water, de opnamecapaciteit van stikstofmoleculen,… Als A groter is dan E, dan spreken we van een ecologische overshoot. Een dergelijke situatie is niet duurzaam, omdat de menselijke vraag naar natuurlijk kapitaal hoger ligt dan het aanbod dat de natuur kan genereren.

Kijken we naar de ecologische voetafdruk voor de periode 1961 tot 2006[viii], dan blijkt dat de wereldgemiddelde voetafdruk per persoon (het product van C en D) gestegen is van 2,3 globale hectare naar 2,6 globale hectare[ix]. De factor C is nochtans heel sterk gestegen door een hogere consumptie van oliegewassen, dierlijke producten, fossiele brandstoffen, bebouwd land,… Maar de factor D is gedaald door efficiëntieverbeteringen. Voornamelijk de hogere opbrengsten (in ton per hectare) in de landbouw zorgde voor een wereldwijde daling van de ecologische voetafdruk van akkerland. Die daling van de voetafdruk van landbouwproducten kwam zoals reeds vermeld tot stand door een verhoogd gebruik van fossiele brandstoffen voor kunstmest en pesticiden.

Hoewel het product van C en D dus niet veel gestegen is, is de wereldbevolking verdubbeld. De grote toename van de totale voetafdruk (A) is dus grotendeels te wijten aan de stijging van de wereldbevolking. Sinds de jaren ’80 leven we in een situatie van ecologische overschoot, wat wil zeggen dat A (de ecologische voetafdruk) groter is dan E (de beschikbare biocapaciteit), en de stijgende wereldbevolking is dus een belangrijke factor in de wereldwijde overshoot.[x] Door die overshoot zou het kunnen dat het ecologisch draagvlak (E) gaat dalen. Als bovendien door piekolie, klimaatverandering (droogtes, erosie, overstromingen) en uitputting van de bodem de opbrengsten in de landbouw dalen[xi] (wat resulteert in een stijging van D) en als de inkomens van de armste landen stijgen (een verhoging van C), dan is het is duidelijk dat we om problemen vragen als we de factor B verder laten stijgen.

De biodiversiteit zal het eerste slachtoffer zijn van de ecologische overshoot. Door dat verlies aan biodiversiteit zullen op termijn ook ecosysteemdiensten verdwijnen. De biodiversiteit van ecosystemen zorgt voor talrijke ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid, waterzuivering, luchtzuivering, opvang van CO2, regulatie van de stikstofcyclus, buffering tegen natuurrampen, bestrijding van ziektes en plagen,… Vermoedelijk zal de natuur ons dwingen tot een bevolkingskrimp, door het sterftecijfer te verhogen.

1.3       De oplossingen

1.3.1       Hoe het niet moet: dwang

Wat zijn nu de oplossingen voor het bevolkingsvraagstuk? Als we niets doen, zal de ecologische overshoot ons tot een bevolkingsreductie dwingen op een hardhandige manier. Dergelijke dwang door een stijging van het sterftecijfer willen we liever niet. De (oude en eenzijdige) theorie van de demografische transitie stelt dat het geboortecijfer spontaan zal dalen door economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Dit ‘socio-economisch model’ van de demografische transitie gaf hoop, omdat men op een ondwangmatige manier de bevolkingsgroei zou kunnen temperen. Maar het grote probleem is dat de sterkste bevolkingsgroei net plaatsvindt in de armste landen. De bevolkingsgroei in die landen is vaak groter dan de economische groei. Armoedebestrijding is dan vrijwel onmogelijk als men niet de bevolkingsgroei afzwakt. Een vicieuze cirkel: eerst een bestrijding van de armoede of eerst een bestrijding van de bevolkingsgroei? Landen zoals India en China zaten vast in deze vicieuze cirkel, en besloten over te gaan tot dwangmaatregelen (zoals gedwongen sterilisaties, straffen,…) om de bevolkingsgroei te bestrijden. Het waren dergelijke dwangmaatregelen die een golf van verontwaardiging veroorzaakte in de publieke opinie (wat o.a. leidde tot het aftreden van de Indische premier Indira Gandhi). Er kwam een diepgewortelde angst voor het bevolkingsprobleem. Men durfde er niet meer over praten en focuste liever op de andere factoren in de ecologische crisis (de factoren C en vooral D). Dat was één van de oorzaken van de stilte rond het bevolkingsvraagstuk. Het woord “bevolking” in de mond nemen, was al gevaarlijk en associeerde men meteen met dwangmaatregelen. Het IPCC noch de Millennium Development Goals noch andere rapporten en verklaringen vermeldden de bevolkingsgroei als cruciaal probleem. En ook vrouwenorganisaties distantieerden zich van de bevolkingsproblematiek. We kunnen hier de bedenking maken waarom die vrouwenorganisaties zoveel kritiek hadden op dwangmaatregelen van geboortebeperking, terwijl ze nauwelijks spraken over de ongewenste zwangerschappen van miljoenen vrouwen. Het aantal gedwongen zwangerschappen overtreft in veelvoud het aantal gedwongen sterilisaties.

Maar de belangrijkste opmerking die we hier moeten maken, is dat die dwangmaatregelen van India en China gebaseerd waren op een bepaalde socio-economische theorie van de demografische transitie. Er zijn ondertussen zoveel uitzonderingen op die theorie, dat we kunnen stellen dat die theorie helemaal achterhaald is. Er is geen relatie tussen een daling van de armoede en een daling van het vruchtbaarheidscijfer. Een arm land als Bangladesh, waar bijna de helft van de jonge vrouwen nooit naar school is geweest, zorgde voor een stevige reductie van het vruchtbaarheidscijfer tot het vervangingsniveau. Dit deden ze door vrouwen een betere toegang tot anticonceptiemiddelen te geven. Addis Ababa in Ethiopië deed hetzelfde, waardoor het vruchtbaarheidscijfer daalde tot 1,6 – bijzonder laag voor Afrika. En jawel, ook het conservatieve Iran zorgde voor een verrassing door het vruchtbaarheidscijfer tot onder het vervangingsniveau te laten zakken, zonder dwangmaatregelen, en sneller dan China met zijn dwangmaatregelen. Hoe deden ze dat? Door het opheffen van allerlei barrières die een vrijwillige gezinsplanning verhinderen.

1.3.2       Hoe het wel moet: vrijwillige gezinsplanning

Gezinsplanning is de sleutel om de demografische transitie te begrijpen. Deze nieuwe theorie noemt men het ‘opportuniteitsmodel’ van de demografische transitie, omdat het de nadruk legt op de autonomie (de keuzevrijheid) van vrouwen. Het is jammerlijk om vast te stellen dat de angst voor het bevolkingsvraagstuk resulteerde in een daling van de westerse budgetten voor gezinsplanning in de armste landen. In 2007 bedroegen die budgetten slechts een kwart van de doelstelling opgesteld tijdens de Cairo conventie. Meer dan 100 miljoen vrouwen hebben nog steeds geen goede toegang tot anticonceptie. Door de verminderde aandacht voor gezinsplanning zal de bevolking in Kenya stijgen tot 83 miljoen in 2050. Indien men wel aan gezinsplanning deed, zou de projectie op 54 miljoen liggen. En dat is tevens de reden waarom de VN hun wereldbevolkingsprojecties voor 2050 heeft bijgesteld naar 9,4 miljard. De vertraging van de daling van het vruchtbaarheidscijfer komt door een verminderde aandacht voor gezinsplanning. Indien we meer zouten inzetten op vrijwillige gezinsplanning, kunnen we uitkomen op 7,8 miljard mensen tegen 2050.

Een succesvolle gezinsplanning gaat gepaard met het opheffen van allerlei barrières. De prijs van anticonceptiemiddelen is vaak nog te duur voor arme mensen. De afstand tot gezondheidsklinieken voor vrouwen is vaak te groot. Er zijn nog talrijke onnodige medische barrières (vaak ontstaan vanuit een patriarchale samenleving) die vrouwen verhinderen om anticonceptie te gebruiken. Vrouwen moeten aan allerlei voorwaarden voldoen vooraleer ze de pil krijgen voorgeschreven: ze moeten menstrueren op het moment dat ze de kliniek bezoeken, ze moeten een baby hebben, ze moeten een bloedtest laten afnemen,… En tot slot is er de desinformatie over anticonceptie: vrouwen krijgen dikwijls te horen dat anticonceptie ongezond is of leidt tot onvruchtbaarheid. In vele culturen circuleren talrijke voorbeelden van bijgeloof en onwetenschappelijke verzinsels met betrekking tot reproductieve gezondheid.

Ook veilige abortus moet tot de mogelijkheid van gezinsplanning behoren. Er sterven talrijke vrouwen door ongewenste zwangerschappen en clandestiene abortussen. Er is geen enkel land dat een vruchtbaarheidscijfer lager dan het vervangingsniveau heeft en waar abortus illegaal is. En wat belangrijk is: als er medische diensten zijn waar vrouwen veilige abortussen kunnen nemen, kunnen die vrouwen extra advies over anticonceptie krijgen.

De gevolgen van een verbeterde toegankelijkheid van middelen tot gezinsplanning (contraceptie,…) zijn niet te onderschatten. Vaak denkt men dat arme mensen veel kinderen willen, omwille van een zekerheid voor de toekomst, extra arbeidskrachten voor het gezin,… In het Afrikaanse Benin bedraagt het vruchtbaarheidscijfer ongeveer 6 kinderen per vrouw. Op de vragen hoeveel kinderen men wil of hoeveel kinderen een ideaal gezin heeft, antwoorden de meeste vrouwen dat ze 3 à 4 kinderen zouden willen. Dat wil dus zeggen dat er al minstens 2 ongeplande kinderen per vrouw zijn, maar men zou kunnen denken dat enkel vrijwillige gezinsplanning niet voldoende gaat zijn, omdat 3 à 4 kinderen per vrouw nog steeds hoger is dan het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw. Echter, een verbeterde toegang tot anticonceptie zal een eigen extra vraag creëren. Vrouwen in arme landen kunnen zich onmogelijk een gezin met minder dan twee kinderen voorstellen, maar als ze toegang hebben tot goedkope en goede anticonceptie, dan blijkt uit de voorbeelden van Bangladesh, Iran en Addis Ababa dat het vruchtbaarheidscijfer in minder dan en generatie toch tot ver onder de 3 à 4 kinderen per vrouw daalt, zelfs al blijven de ouders arm.

Investering in gezinsplanning is een win-win-win-win situatie. Ten eerste is er een direct gezondheidsvoordeel voor arme vrouwen. Een ongewenste zwangerschap of abortus is telkens een risico voor vrouwen in arme landen. Een tweede winnaar zijn de baby’s en kinderen die wel geboren worden, want snel op elkaar volgende zwangerschappen bedreigen de gezondheid van baby’s. Een derde winnaar is de arme bevolking: arme landen geraken moeilijk uit de armoedeval als de bevolking te snel aangroeit (een te sterk stijgende bevolking zorgt voor voedselschaarste, gebrek aan onderwijs,…). En een vierde winnaar is het milieu (de mensheid, de natuur en de toekomstige generaties). Denk bv. aan de broeikasgassen die een mens gedurende zijn leven uitstoot. Thomas Wire van de London School of Economics heeft berekend dat ruwweg 7$ investering in gezinsplanning in het Zuiden een CO2-besparing van 1 ton kan opleveren.[xii] Gezinsplanning is bijgevolg één van de meest kosteneffectieve manieren om broeikasgasemissies te reduceren.[xiii] Financiering van gezinsplanning zou bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden voor CO2-compensatie[xiv] of koolstofkredieten.[xv] Het lijkt vreemd dat rijke westerse landen koolstofkredieten kunnen bekomen door investering in gezinsplanning in arme landen die weinig verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatcrisis. Maar het is hierbij belangrijk op te merken dat we niet aan arme mensen ‘vragen’ om minder kinderen te hebben. Het gaat immers om ongewenste zwangerschappen.

1.4       Wat kunt u doen?

Ook wij kunnen ons steentje bijdragen aan de oplossing voor het bevolkingsvraagstuk. Er zijn twee dingen die we kunnen doen:

1) Geef financiële steun aan organisaties die werken rond gezinsplanning, zoals het UNFPA (het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties): www.unfpa.org/support, de International Planned Parenthood Federation: www.ippf.org/en/help, of de Venture Strategies for Health and Development www.venturestrategies.org. U kunt ook steun geven aan organisaties die – met respect voor de mensenrechten – campagnes  voeren rond overbevolking, zoals de Population Connection: www.populationconnection.org of de Center for Biological Diversity: www.biologicaldiversity.org/campaigns/overpopulation

2) Contacteer politici met de vraag om het budget voor gezinsplanning in de ontwikkelingssamenwerking te verhogen, om de toegang tot anticonceptie wereldwijd te vergemakkelijken en om barrières tegen gezinsplanning te elimineren.

Stijn Bruers

De auteur is projectverantwoordelijke bij Ecolife, waar hij werkt rond voetafdrukindicatoren. Hij verbleef enkele maanden in Afrika waar hij als vrijwilliger deelnam aan de voorlichtingscampagnes van het UNFPA rond seksuele en reproductieve gezondheid, in het bijzonder gezinsplanning en ongewenste zwangerschappen.


[i] Campbell M, Cleland J, Ezeh A, Prata N. Return of the population growth factor. Science 2007 Mar 16;315(5818):1501-2

Campbell M, Sahin-Hodoglugi NN, Potts M. Barriers to fertility regulation: a review of the literature. Studies in family planning 2006:87-98.

Potts M. The population policy pendulum. BMJ 1999;319:933-934.

Potts M. Population and environment in the twenty-first century. Population and Environment 2007;28:204-211.

[ii] 2009 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, www.prb.org.

[iii] All Party Parliamentary Group on Population Development and Reproductive Health. Return of the Population Growth Factor: Its Impacts on the Millenium Development Goals. HMSO, London, 2007.

[iv] Het wereldgemiddelde sterftecijfer daalt momenteel, maar het zou best kunnen dat omwille van ecologische problemen de sterfte zal toenemen, zodat de wereldbevolking niet de verwachte 9,4 miljard zal bereiken.

[v] All Party Parliamentary Group on Population Development and Reproductive Health. Return of the Population Growth Factor: Its Impacts on the Millenium Development Goals. HMSO, London, 2007.

[vi] Pollan M. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York Penguin Press, 2006.

[vii] Dit is de IPAT-vergelijking. Ehrlich P, Holdren J. Impact of population growth, Science, 1971

[viii] Goldfinger S, Poblete P. The Ecological Wealth of Nations, GFN, Oakland, 2010.

[ix] Ter vergelijking: de voetafdruk van een gemiddelde Belg bedroeg 5,6 globale hectare in 2006.

[x] Het ecologisch draagvlak per persoon (E/B, ook wel het eerlijke aarde aandeel genoemd), bedroeg 1,8 globale hectare in 2006. Dat is lager dan de wereldgemiddelde voetafdruk van 2,6 globale hectare. Dat wil zeggen dat we 1,4 planeten nodig zouden hebben om duurzaam te leven op het huidige consumptieniveau.

[xi] Volgens het IPCC zouden tegen het eind van deze eeuw de opbrengsten van rijst en maïs met 20 tot 40% kunnen dalen ten gevolge van de klimaatverandering.

[xii] Wire T. Fewer emitters, lower emissions, less costs. Reducing the future carbon emissions by investing in family planning, a cost/benefit analysis. Optimum Population Trust, 2009.

[xiii] Er vergelijking: de investeringskosten voor 1 ton CO2-besparing bedragen $24 voor windenergie, $51 voor zonne-energie, $83 voor Carbon Capture & Storage installaties op huidige steenkoolcentrales en $131 voor elektrische wagens.

[xiv] Zie http://www.popoffsets.com

[xv] Potts M & Marsh L. The Population Factor: How does it relate to climate change? Climate Adaptation, 2010.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Blog en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Zet de bevolkingsfactor opnieuw op de politieke agenda

 1. rik zegt:

  het is inderdaad een heel goed begin op voldoende anticonceptie middelen daar arme en afgelegen gebieden te krijgen. het zou goed kunnen dat europa 2derde minder inwoners had als er tijdens de industriële revolutie genoeg anticonceptie aanwezig was.

  als armoede, ziekte en sterfte dalen dan daalt het kindertal ook in min of meerdere mate maar dan als gevolg van de verminderde sterfte verdubbelt of ver 3 dubbelt de bevolking eest voordat het begint te dalen zelfs als het kindertal direct zou terugzakken naar die 2,1
  op deze site kunt u dat uitproberen.http://www.ined.fr/en/pop_figures/developed_countries/total_fertility/

  ik had ergens gelezen dat amerikaanse lieden in de 3de wereld het kindertal op proberen te stuwen door te zeggen dat god wil dat we vruchtbaar zijn. en dit is ook rond 1870 in nederland gedaan.

  ik vraag me wel af waarom tussen 1880 en 1935 het kindertal van west europese landen van 5 naar 1,8 zakte en waarom frankrijk altijd laag en nederland(zeker n-brabant) hoog zat. en waarom de babyboom na de 1e wereldoorlog veel korter was dan de babyboon na wo2

  om een leefbare wereld mogelijk te houden zou er als het effect van anticonceptie niet (snel)genoeg werkt toch doorstoten china,s manier heeft namelijk wel flink effect.

  en minstens zo belangrijk is een overgang op andere energie, stoppen met vervuiling en elektromagnetische straling, veganisme, landbouw volgende permacultuur en rudolf steiner, paranormale gaven accepteren en op school aan leren tegen houden van een big brother maatschappij, en kwaliteit. nu produceren fabrikanten materiaal van slechte kwaliteit zodat we het sneller nieuw moeten kopen wat een verspilling van grondstoffen waar nu een run op de laatste grote voorraden er van ontketend is.

  en dit dictatoriaal gaan invoeren want als je wacht tot het volk het helemaal wil en dat grote bedrijven hun opgekochte patenten vrijgeven kun je wachten tot je een ons weegt.
  ook de financiële wereld moet dan geheel doorbroken en eventueel vervangen worden.
  we hebben namelijk geen vele jaren meer om de veranderingen rustig door te voeren en de mensheid is ook te conservatief om mee te gaan in deze veranderingen. dus om de aarde nog een beetje leefbaar te houden en veel leefbaarder te maken niet naar het geouwehoer van het volk of bedrijfsleven luisteren en gewoon deze veranderingen door de strot douwen! (natuurlijk compensatie bieden waar mogelijk is)

  met deze veranderingen kan de aarde wel 15 miljard mensen hebben maar dat word dan wel leven met heel veel rekening houden en weinig uitlaatkleppen hebben

  • stijnbruers zegt:

   Ik ben erg sceptisch tegenover het accepteren van paranormale gaven, maar dat terzijde.
   Over China’s aanpak: ik stel voor om eerst alles op alles te zetten voor vrijwillige gezinsplanning. Daar zit nog enorm veel potentieel, en zolang dat niet benut is, kunnen we niet overgaan tot strengere maatregelen.
   Of de aarde wel 15-miljard mensen aankan, is te betwijfelen. Dan zou het eerlijke aarde aandeel voor de ecologische voetafdruk minder dan 0,9 hectare per persoon bedragen. dat is wel erg weinig; daar geraak ik nooit. Ik heb al moeite om onder de huidige 1,8 ha te geraken.

 2. rik zegt:

  natuurlijk eerst de anticonceptie overvloedig aanvoeren maar aangezien we niet meer decennia de tijd hebben moet de daling zich afspelen in een termijn van jaren.

  een duurzame wereldbevolking van 15 miljard of meer lijkt mij alleen mogelijk wanneer de veranderingen waarover ik schreef en die zeker zo belangrijk als bevolkingspolitiek zijn direct of in een termijn van enkele jaren worden doorgevoerd.
  let wel:dit is een utopie. de kans dat dit werkelijk gebeurt acht is op zo,n -5% wanneer ik om me heen kijk.

  berekeningen van voetafdrukken laten vooral zien vat de berekenbaar zelf schadelijk acht en niet wat werkelijk schadelijk is waardoor het een verkeerd beeld geeft. bijvoorbeeld co2 is niet schadelijk het is de prik in frisdrank en je ademt het uit.
  het is een grote belazerij waar veel geld mee gemoeid is. klimaatverandering hoort gewoon bij de aarde .

  het staaf buiten kijf dat ik veel liever een wereldbevolking van 100 miljoen mensen heb en nog liever geen mensen.

 3. stijnbruers zegt:

  Wat de snelheid van een bevolkingsdaling betreft: het vruchtbaarheidscijfer van Iran dat gebruik maakte van vrijwillige gezinsplanning daalde sneller dan dat van China dat een één-kindbeleid voerde.
  Over de CO2 kunnen we kort zijn: door menselijke activiteit komt er meer en meer CO2 in de atmosfeer, waardoor de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur hoogstwaarschijnlijk erger zijn dan de positieve gevolgen (van bv. een periode met snellere plantengroei). En daar zit het grote gevaar in. Zowat alle wetenschappelijke modellen geven aan dat de gevolgen voor biodiversiteit, voedselzekerheid, gezondheid en veiligheid van mensen negatief zullen zijn.
  Klimaatverwarming hoort bij de aarde, maar dit keer veroorzaken wij het en zijn wij verantwoordelijk voor de schade. Dat is zoals zeggen dat ziektes bij het leven horen: dat rechtvaardigt niet dat ik u mag infecteren met een virus.
  En het feit dat er geld mee gemoeid is, is het gevolg van wetenschappelijke data gecombineerd met het ethische besef dat het belangrijk is om die opwarming tegen te gaan.
  Tot slot over de ecologische voetafdruk: die toont aan dat onze levenswijze onduurzaam is. Onze ecologische voetafdruk is hoger dan de biocapaciteit van de aarde, dus is er sprake van een overshoot. Bovendien wordt d ecologische voetafdruk onderschat en de biocapaciteit overschat, en zitten niet alle vormen van milieu-impact in de ecologische voetafdruk (bv toxische stoffen, waterverbruik,…). Dus in werkelijkheid is de ecologische onduurzaamheid nog erger dan dat het model van de ecologische voetafdruk aangeeft.

 4. rik zegt:

  ¨Zowat alle wetenschappelijke modellen geven aan dat..¨
  deze stelling klopt niet. ik heb voor iedere overtuiging de bijbehorende modellen gevonden….. er word moedwillig met de grafieken gekloot en er is hier zat info over er zijn er zelfs hele documentaire,s over gemaakt.

  en etherisch normbesef is iets wat mensen als u en ik hebben maar bij de lijders van de wereldpolitiek zeker diegenen die achter de schermen de touwtjes in handen hebben telt alleen maar het geld en hun controle behouden.

  als deze leiders ook maar een greintje etherisch normbesef in hun donder hadden dan was de huidige maatschappij er in geen miljoen jaar gekomen.

  • stijnbruers zegt:

   Wat je stelt is niet waar; er wordt niet moedwillig met grafieken gekloot. (Hoogstens een paar, en die wetenschappers vielen uiteindelijk door de mand.) Maar goed, geef me eens een betere theorie die minstens zo goed overeen komt met de data? Welk bewijsmateriaal heb jij om te staven dat er geen ernstige problemen dreigen omdat de aarde niet zo sterk aan het opwarmen is door menselijke broeikasgasemissies? En geef me eens een betrouwbaardere bron dan het laatste rapport van het IPCC? De kern van het IPCC AR4 rapport is een peer review door meer dan duizend wetenschappers van peer reviewed studies die gebruik maken van de krachtigste computers en de meest betrouwbare klimaatmodellen en de meest uitgebreide dataset van klimatologische gegevens. Wie of wat kan daar tegenop? Met de beste wil van de wereld heb ik nog geen betrouwbaardere bron gevonden. Het ontkennen van de klimaatproblematiek nijgt naar het niveau van het ontkennen van de holocaust, het ontkennen van de evolutie of misschien wel het ontkennen van de bolvorm van de aarde. En het ontkennen van die laatste dingen is nog vrij onschuldig. We zijn al lang het punt gepasseerd waar het ontkennen van de klimaatproblematiek nog onschuldig was. Diegenen die nu het probleem ontkennen, zijn medeplichtig aan het in stand houden en versterken van dat probleem. Want door ontkenning gaat men geen actie ertegen ondernemen.

   PS: de sceptische documentaires die ik ken (The Great Global Warming Swindle,…) bevatten talrijke fouten en wetenschappelijke oneerlijkheden.
   PPS: de regeringsleiders hebben inderdaad nog te weinig kaas gegeten van ethiek. vandaar dat de onderhandelingen in Kopenhagen mislukten. Maar het is niet zo dat ze geen ethisch besef hebben, anders waren er nog geeneens onderhandelingen.

 5. rik zegt:

  jezusmina, wat een vergelijkingen maak je zeg!
  ik heb hier een paar site,s maar voor je die af gaat doen als incorrecte data, bedenk dat beide partijen elkaar betichten van foutieve data, halve en verdraaide waarheden en leugens en dat het zo nu en dan in een ordinair met modder smijten ontaardt.
  en dat hen niet zo is dat er geen honderden onderzoekers zijn die niet in globale opwarming geloven.
  http://www.geocraft.com/WVFossils/ice_ages.html http://http: .http://wattsupwiththat.com/2009/12/09/hockey-stick-observed-in-noaa-ice-core-data/

  ik ben zeker geen voorstander van fossiele brandstoffen en kernenergie. er zijn vanaf de 19de eeuw zat energie bronnen ontdekt die veel beter zijn. en al die vindingen zijn opgekocht door grote bedrijven omdat daar niet veel mee te verdienen valt. er zijn en worden er zelfs uitvinders om gevangen gezet of vermoord.

  zie hier site,s over energie:http://nulpuntenergie.net/index.php http://www.vrijeenergiemachine.nl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
  http://en.akoil-teplo.ru/
  http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/free_energy_levitation_-_tesla_-_schauberger_-_reich_-_russell_-_rife_-_kee
  http://cmembers.home.nl/marcovdbrand/tachyon/Wat_doet_het_.html
  //whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/globalwarming.html?q=globalwarming.html http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm

  • stijnbruers zegt:

   Er zijn een aantal sites van klimaatsceptici, maar die zijn niet betrouwbaarder dan bv het rapport van het IPCC. De reden is simpel en heb ik al aangegeven: duizenden wetenschappers die met de beste data en beste computers en beste modellen tot een consensus komen en duizenden peer reviewed artikels schrijven, daar kunnen sceptici niet tegenop.
   De kans dat er halve waarheden en leugens enzo zitten in het IPCC rapport is kleiner dan op blogs van sceptici.

   En dat van die nulpuntsenergie is helaas onwetenschappelijk en dus hoogstwaarschijnlijk verzinsels. Volgens de huidige kennis van de fysica kunnen we geen machines maken die draaien op nulpuntsenergie. Dat is tegen de wetten van de fysica. het is eigenlijk af te raden om onderzoek te doen naar die nulpuntsenergie, want het is beter om tijd en geld te besteden aan onderzoek van technologie die wel compatibel is met de huidige kennis van de fysicawetten (daar was Tesla fout). We hebben immers niet veel tijd en middelen om de energie- en klimaatcrisis op te lossen, en het zou een te riskante gok zijn om te investeren in onderzoek naar nulpuntsenergie omdat de kans te groot is dat we daar niets uit gaan halen en omdat we dan niet onderzoek hebben kunnen doen naar realistischere alternatieven. We kunnen het ons niet veroorloven, net zomin we het ons kunnen veroorloven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de uitwerpselen van vliegende spaghettimonsters te gebruiken als nieuwe brandstof.

 6. rik zegt:

  ik deel jouw mening nog steeds volstrekt niet maar we hebben onze mening gegeven en ik zie je manier van redeneren en ik heb hier weinig meer aan toe te voegen dus het lijkt me het verstandigste om deze conversatie vriendelijk af te sluiten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s